Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

PROWOD Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Prowod Sp. z o. o.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Błędy pojawiające się na stronie www są w trakcie poprawiania.

Wynik analizy pod względem zgodności

Prowod - audyt dostępności WWW.pdf - data dodania: 2020-03-25 00:00:00

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy netkoncept.com sp. j.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Samborski, daniel.samborski@prowod.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 469 11 81 w. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-24.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-12-19.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-082 Kup, ul. Rynek 4
Tel.: 77 469 55 56
Faks: 77 469 66 45
E-mail:
Strona internetowa: prowod.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.prowod.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Dostępność architektoniczna

Nasze obiekty nie są wyposażone w specjalistyczne windy.

Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osobą mającą problemy z poruszaniem się, np. osobą na wózku inwalidzkim w lokalizacji Opole, ul. Janiny Kłopockiej 3 wejście nr 2 ma zamontowany dzwonek na zewnątrz i drzwi nie posiadają progu. Dzięki temu pracownik Prowod sp. z o.o. pomoże wjechać osobie na wózku.

Wszystkie biura w tym budynku oraz BOK są na jednym poziomie – parter. Ponadto również na parterze znajduje się sala konferencyjna, gdzie w zależności od sprawy mogą podejść pracownicy i obsłużyć Klienta. Również Pan Prezes, którego biuro znajduje się na piętrze i nie ma możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim w takich przypadkach spotka się z Klientem w Sali konferencyjnej. Jeżeli sprawa będzie dotyczyła działalności komunalnej jest możliwość przyjęcia sprawy w Opolu lub dojazdu pracownika z Kup, celem obsługi Klienta.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Prowod sp. z o.o.  mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego .

Tłumacz migowy nie jest zatrudniony w Spółce Prowod, jest to usługa zewnętrzna, stąd aby skorzystać z tłumacza należy z wyprzedzeniem zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza do sekretariatu w Biurze Zarządu tel. 77 469 11 81, aby umówić się na dogodny termin, w którym będzie dostępny tłumacz.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Wersja XML