Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja Spółki

Schemat Organizacyjny Spółki Prowod. Wyszczególniono wszystkie komórki w Zakładzie w Kup, Zakładzie w Opolu i w biurze Zarządu.

Zamieszczony graficzny plik przedstawia strukturę organizacyjną, która obrazuje podległość służbową pracowników.

Władzami Spółki są:
1)       Zgromadzenie Wspólników,
2)       Rada Nadzorcza,
3)       Zarząd Spółki.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Wspólnikami Spółki są:
-  Gmina Dobrzeń Wielki,
-  Gmina Popielów
-  Gmina Murów.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki. Prezes Zarządu jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Spółki i posiada uprawnienia do wydawania im wiążących, bezpośrednich poleceń służbowych, a także nadawania i odbierania uprawnień i pełnomocnictw.

Komórki podlegające Prezesowi Zarządu:

 1. Biuro Zarządu pod nadzorem Dyrektora ds. operacyjnych, który jednocześnie pełni funkcję Prokurenta wraz z podległymi mu komórkami:
  1. Biuro projektów – Specjalista ds. zamówień publicznych
  2. Sekretariat – pod nadzorem Specjalisty ds. kadr i administracji:
   1. Inspektor BHP
   2. Sprzątaczka
  3. Dział księgowości - pod nadzorem Głównego Księgowego:
   1. Zespół finansowo-księgowy
   2. Pracownik ds. rozliczeń i windykacji
  4. Biuro Obsługi Klienta – pod nadzorem Kierownika:
   1. Pracownik Biura Obsługi Klienta
   2. Specjalista ds. zaplecza technicznego
   3. Kontrolerzy wodomierzy
 1. Zakład w Opolu – pod nadzorem Dyrektora ds. technicznych wraz z podległymi mu komórkami:
  1. Dział wykonawstwa – pod nadzorem Kierownika:
   1. brygada wodno-kanalizacyjna
  2. Dział eksploatacji – pod nadzorem Kierownika i jego Zastępcy:
   1. Pracownik działu eksploatacji
   2. Specjalista ds. utrzymania ruchu
   3. Operatorzy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) i wodociągów
   4. Operatorzy oczyszczalni ścieków
   5. Monterzy/Konserwatorzy
   6. Kierowcy/Operatorzy sprzętu
   7. Elektrycy
  3. Dział ochrony środowiska:
   1. Technolog uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
   2. Specjalista ds. ochrony środowiska
 1. Zakład w Kup – pod nadzorem Kierownika i jego Zastępcy wraz z podległymi im komórkami:
  1. Sekretariat – Pracownik biura
  2. Specjalista ds. transportu mający pod nadzorem:
   1. Brygadzista
   2. Brygada wykonawcza kompletowana spośród pracowników ds. wywozu odpadów i obsługi zieleni
   3. Konserwator
   4. Sprzątaczka
  3. Składowisko i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – pod nadzorem kierownika:
   1. kierowca/operator

W Spółce powołana jest również Jednostka Realizująca Projekt (JRP), która zajmuje się realizacją inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

Jednostkę Realizującą Projekt tworzą:

 1. Pełnomocnik ds. Projektów
 2. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
 3. Specjalista Techniczny
 4. Specjalista finansowy, który jest również zastępcą Pełnomocnika ds. Projektów
 5. Zewnętrzne firmy doradcze w zakresie obsługi prawnej i nadzoru inwestorskiego

W Spółce powołano również stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Ponadto Spółka korzysta z usług doradczych w tematyce finansowo – prawnej.

 • Rada Nadzorcza

  Obrazek tła kategorii lub artykułu.
  Przewodniczący Rady Nadzorczej: Arkadiusz Kliza Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Monika Scholz Członek Rady Nadzorczej: Jolanta Mikuła
  Data publikacji: 22-10-2020 12:58
 • Zarząd

  Obrazek tła kategorii lub artykułu.
  Sekretariat: 77 469 11 81 sekretariat@prowod.pl Prezes Zarządu: Bogdan Lechowski    
  Data publikacji: 22-10-2020 12:57
 • Kierownicy

  Obrazek tła kategorii lub artykułu.
  Kierownik Działu Eksploatacji: Wiesław Zając Kierownik Działu Wykonawstwa: Grzegorz Dudka Kierownik Biura Obsługi Klienta: Daniel Samborski Kierownik Działu Komunalnego: Mariusz Owsiak Z-ca Kierownika Działu Komunalnego: Elżbieta Macioszek Kierownik Składowiska i PSZOK: Grzegorz Kokot    
  Data publikacji: 22-10-2020 12:48
Wersja XML