Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozliczenia należności za wodę i ścieki

Każdy odbiorca naszych usług związanych z usługami wodno - kanalizacyjnymi  posiada indywidualny numer konta bankowego, który znajduje się na fakturze (ID). Na ten rachunek powinny być dokonywane płatności wyłącznie za faktury wystawiane za zużycie wody lub odprowadzone ścieki.

W pozostałych przypadkach, prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie z rachunkiem bankowym, widniejącym na  fakturze. Będzie to jeden z poniższych numerów rachunków bankowych:

ZASADY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ STOSOWANE W SPÓŁCE:

FORMY PŁATNOŚCI

Płatności dokonać można w dowolnej placówce bankowej. Wysokość opłat
za przelew każdy bank ustala indywidualnie wg własnego cennika.

Termin księgowania przez Spółkę wpłat wynosi maksymalnie 3 dni robocze
od momentu wpływu środków na konto Spółki.

W przypadku wpłat dokonywanych za pośrednictwem przelewu bankowego, przypominamy  o prawidłowym opisie przelewu - powinien zawierać nr faktury.

Fakturę za zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków można uregulować
za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Placówka pobiera za usługę opłatę wg cennika Poczty Polskiej S.A.

Termin księgowania przez Spółkę wpłat wynosi maksymalnie 3 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto Spółki.

W przypadku wpłat dokonywanych za pośrednictwem blankietu pocztowego, przypominamy o prawidłowym opisie wpłaty - powinien zawierać nr faktury.

Faktury za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków możesz opłacić w kasie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki (gotówką lub kartą ), bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

              Kasa w Urzędzie jest czynna:

REKLAMACJA ROZLICZENIA

Reklamacja rozliczenia nie zwalnia Odbiorcy Usług z obowiązku terminowego opłacania należności. Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji Odbiorca dokonuje opłat zgodnie z otrzymaną fakturą. W szczególnych przypadkach zapłaty dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i otrzymaniu faktury korygującej.

NADPŁATA

Przy rozliczeniach może wystąpić nadpłata w sytuacji gdy:

Spółka nadpłatę zalicza na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy.
Na żądanie Odbiorcy Usług nadpłata może zostać zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie PDFwniosek o zwrot nadpłaty.pdf (438,43KB)

W przypadku niedostarczenia faktury z winy Spółki bądź Odbiorcy Usług (brak skrzynki pocztowej, nieaktualny bądź błędny adres lub inne zaniedbania) Spółka wystawia duplikat faktury na wniosek Odbiorcy. Każda z powyższych sytuacji będzie rozpatrywana indywidualnie w zależności od przyczyny nieotrzymania dokumentu (faktury).

NIEDOPŁATA - ZAPŁATA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM, ZAPŁATA BEZ WSKAZANIA NR FAKTURY

Zapłata za faktury w późniejszym terminie zaliczana jest na poczet zaległości zgodnie ze wskazaniem w tytule przelewu.

WAŻNE ! W przypadku braku takiego wskazania wpłata zaliczana jest na poczet najstarszych niezapłaconych faktur (najstarszy dług). Bardzo ważne jest podawanie w tytule przelewu danych jakiej faktury/faktur dotyczy płatność ( szczególnie przy wpłacaniu kwot za kilka faktur, wpłacania kwot zaokrąglonych)

W sytuacji wykonywania przelewu w imieniu innej osoby – prosimy o wskazanie danych osoby, za którą dokonywana jest zapłata.

NIETERMINOWE WPŁATY:

 
Wersja XML