Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

AKCJA – PRAWIDŁOWA SEGREGACJA

Od 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Od tego czasu odpady zbierane są w podziale na cztery główne frakcje tj. papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło i BIO. Odpady, które pozostają po segregacji, niekwalifikujące się do żadnej z tych frakcji to tzw. odpady zmieszane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów, a pojemniki i worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy mają czas do 30 czerwca 2022 r.

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki System Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działa już ponad 20 lat. Byliśmy jedną z pierwszych gmin w woj. opolskim, która wprowadziła System Segregacji Odpadów Komunalnych. Początkowo Selektywna Zbiórka Odpadów prowadzona była w workach, jednak od marca 2018 r. zaczęliśmy zamieniać worki na pojemniki. Początkowo dla szkła, które zbierane w workach sprawiało niemałe trudności m.in. przez wagę, czy porozcinane przez potłuczone szkło worki.

Następnie, aby wywiązać się przepisów nałożonych na Gminy przez Ministra Środowiska w listopadzie 2020 r. Rada Gminy Dobrzeń Wielki podjęła Uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Zgodnie z jej zapisami został zmieniony sposób odbioru odpadów zbieranych selektywnie tj. papieru i tektury (pojemnik niebieski) oraz tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych (pojemnik żółty). Zgodnie z zapisami nowego Regulaminu odpady zbierane selektywnie będą gromadzone i odbierane w pojemnikach, a nie jak dotychczas w workach.

Gospodarstwa domowe od 22 grudnia 2020 r. sukcesywnie były wyposażone w bezpłatnie pojemniki do zbiórki selektywnej o pojemnościach 120 L, 240 L, 360 L i 1100 L. Wydanie pojemników o odpowiedniej pojemności uzależnione jest od zadeklarowanej ilości osób w gospodarstwie domowym.

Mamy świadomość, że zdarzają się sytuacje, iż pojemność pojemnika jaki Państwo otrzymali jest nie wystarczająca do tego, aby pomieścić w nim wszystkie odpady danej frakcji. Dlatego informujemy, że w razie wystąpienia takiej potrzeby istnieje możliwość wystawienia w dniu zbiórki danej frakcji odpadów dodatkowego worka z odpadami. Pracownicy w zamian pozostawią na posesji dodatkowy pusty worek.

Należy jednak pamiętać o zgniataniu odpadów przed wrzuceniem ich do  pojemnika, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Wszystkim powinno zależeć na ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów i wspólnym dbaniu o czystość naszego środowiska.

W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Dobrzeń Wielki może wyrazić zgodę na czasowe lub stałe zwiększenie pojemności pojemnika, na podstawie złożonego przez właściciela nieruchomości zamieszkałej wniosku zawierającego uzasadnienie. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki.

Plakat przedstawia szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Podział na poszczególne frakcje oraz co wrzucać a czego dnie do odpowiednich pojemników.
 

Poza odpadami plastikowymi, papierowymi, czy szklanymi odbierane są także odpady BIO, czyli m.in. resztki warzyw i owoców, gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszona trawa, czy trociny. Każde gospodarstwo domowe, które nie posiada własnego kompostownika, na którym mogłoby składować ww. odpady musi zaopatrzyć się w pojemnik do zbierania tej frakcji. Należy jednak pamiętać, że w momencie zadeklarowania posiadania kompostownika, w chwili wystawienia pojemnika na odpady BIO, nie zostanie on opróżniony. Dodatkowo zwracamy uwagę, że na jedną rodzinę maksymalnie mogą przypadać 2 pojemniki na odpady BIO w kolorze brązowym.

Ponadto przypominamy, iż na ul. Polnej w Chróścicach prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą przywozić i bezpłatnie zostawiać posegregowane odpady komunalne (które np. nie mieszczą się w pojemnikach).

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że prowadzone obserwacje i kontrole ilości wytwarzanych odpadów, pokazują, że ilość oddawanych worków ulega znacznemu zmniejszeniu, a mamy nadzieję, że w przyszłości znikną one całkowicie. Nie byłoby tego sukcesu gdyby nie postawa Państwa – Mieszkańców Naszej Gminy. W tym miejscu pragniemy Państwu serdecznie podziękować za zaangażowanie w prawidłową segregację, dzięki czemu osiągnęliśmy w roku 2020 wymagany przepisami poziom recyklingu wynoszący min. 50 %.

Niemniej jednak z przykrością stwierdzamy, że w dalszym ciągu, niestety nie wszyscy mieszkańcy stosują się do zasad panujących w Gminie. Zdarzają się przypadki, że pomimo posiadania pojemników, odpady znajdują się poza nimi. Leżą porozrzucane po boxach, obok wiat, czy też w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Podobnie sprawa ma się, jeżeli chodzi o segregację odpadów. Największe problemy w tym aspekcie zaobserwowane zostały wśród mieszkańców Osiedla Energetyk. Są mieszkańcy (wspólnoty), które starają się przestrzegać zasad prawidłowej segregacji, niemniej  jednak występują też wspólnoty, gdzie proces segregacji pozostawia wiele do życzenia. Powyższe zachowania powodują nie tylko zaśmiecanie środowiska i przestrzeni, w której żyjemy, ale również większe koszty systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Pamiętajmy, że tylko prawidłowa segregacja umożliwia zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych. Musimy być świadomi, że w przypadku regularnie prowadzonej złej segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości, firma odbierająca odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym fakcie Urząd Gminy. Wójt na podstawie powiadomienia może podnieść wysokość opłat za gospodarowanie odpadami.

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, jakie odpady możemy wrzucać do danego pojemnika, a jakich nie, zawsze mogą Państwo zasięgnąć informacji „u źródła” dzwoniąc do PROWODU ( 77 469 55 56) albo na PSZOK (727 407 001).

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż działania Spółki  PROWOD oraz Gminy Dobrzeń Wielki mają na celu dbanie o środowisko naturalne, a także dążenie do spełnienia wymagań stawianym samorządom, aby osiągać odpowiednie poziomy segregacji odpadów oraz recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Gmina, która nie wywiązuje się z obowiązku uzyskania wymaganych poziomów recyklingu podlega wysokiej karze pieniężnej. Jest to dodatkowy, ważny argument przemawiający za selektywnym zbieraniem odpadów. Osiągnięcie wspólnego celu nie jest jednak możliwe bez zaangażowania mieszkańców oraz wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy. Dlatego zmieńmy swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i nawyki, dzięki czemu ograniczymy masy odpadów zanieczyszczających środowisko, a tym samym zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka.

Wersja XML